Αρχική

πρόγραμμα επιμόρφωσης για συνδικαλιστικά στελέχη της ΓΣΕΒΕΕ.

Η ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γ. Σ. Ε. Β. Ε. Ε.  θα υλοποιήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης για συνδικαλιστικά στελέχη της ΓΣΕΒΕΕ.
—  Διάρκεια επιμόρφωσης: 60 ώρες συναντήσεις + 60 ώρες κατ οίκον μελέτη
—  Θεματικές ενότητες (επιμορφωτικά προγράμματα)
-     Οικονομία και Μικρές Επιχειρήσεις (30 ώρες)
-     Κοινωνική πολιτική και απασχόληση (20 ώρες)
-     Ευρωπαϊκή Ένωση, ελληνικό κράτος και περιφέρειες (20 ώρες)
-     Εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, πιστοποίηση προσόντων (20 ώρες)
-     Συνδικαλισμός εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων (30 ώρες)
Κάθε θεματική ενότητα αποτελεί ένα αυτοτελές επιμορφωτικό πρόγραμμα, διάρκειας από 20 μέχρι 30 ώρες. Υλοποιούνται με μικτή διδακτική προσέγγιση, δηλαδή, κατά το ήμισυ με φυσική παρουσία σε αίθουσα διδασκαλίας και κατά το έτερο ήμισυ με κατ οίκον μελέτη.
Η παρακολούθηση και των 5 θεματικών ενοτήτων (5 προγράμματα επιμόρφωσης) αποτελούν ένα ολοκληρωμένο κύκλο επιμόρφωσης.
Σε κάθε θεματική ενότητα (επιμορφωτικό πρόγραμμα) αντιστοιχεί εκπαιδευτικό εγχειρίδιο.
Τα μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να καταθέτουν αίτηση στα γραφεία της ΕΕΒΟΠ έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες 2552022763 , www.eebop.gr .
Αριθ.Πρωτ.:…199    
Ορεστιάδα 22-09-2015

 

 

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)

Η ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων»

ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων. Απευθύνεται επίσης σε υπευθύνους εταιρειών που εμπλέκονται και σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ. εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας κλπ.).

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Τα προγράμματα επιπέδου 1 αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Η ελάχιστη διάρκεια είναι 10 ώρες.

Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της ΕΕΒΟΠ Αγίων Θεοδώρων 184 Ορεστιάδα και στο τηλ.2552022763.

e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. site: www.eebop.gr

Αριθ.Πρωτ.: 201

 

Ορεστιάδα 15-09-2015

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Ν. 3850/2010) & ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Η ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σε συνεργασία με το Αναπτυξιακό Κ. Ε. Κ. ΘΡΑΚΗΣ, προτίθεται να διεξάγει σεμινάρια επιμόρφωσης για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στις επιχειρήσεις.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010: «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», ορίζεται ότι, σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και η αποστολή του είναι:

1. Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

2. Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Επίσης, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α’, Β’, Γ’ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας). Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με ΕΞΥΠΠ ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας μπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 10 ωρών.

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας και οι εργαζόμενοι της Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας επικινδυνότητας μπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 35 ωρών.

Εφόσον επιλέξετε την περίπτωση να επιμορφωθείτε εσείς οι ίδιοι, μπορείτε να υποβάλλετε στα γραφεία μας αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα επιμόρφωσης συμπληρώνοντας την αίτηση.

Τα προγράμματα κατάρτισης, όπως ορίζεται από την εγκύκλιο του Υπουργείου, θα ξεκινήσουν 25 ημέρες μετά την υποβολή τους, επομένως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει άμεσα να μας αποστείλουν την αίτηση εργοδότη  για την επιμόρφωσή του έγκαιρα, προκειμένου να προγραμματίσουμε τα τμήματα.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, στα τηλέφωνα 2552022763 ή στο ΚΕΚ ΘΡΑΚΗΣ 2552027749.

 

Υποχρέωση Υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης

Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και πιο συγκεκριμένα

οι ΟΕ, ΕΕ, Συν ΠΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης σύμφωνα με  το άρθρο 5

της Υ.Α 79760 / 31-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3623).

Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Υ.Α. 79752/30.12.2014.

 

Θεσμικό πλαίσιο διενέργειας προσφορών των καταστημάτων

Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιμή των προϊόντων σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα.

Κατ` εξαίρεση, το χρονικό διάστημα των προσφορών από εκθέσεις αυτοκινήτων δεν μπορεί να υπερβεί τις εξήντα (60) ημέρες.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις προσφορές προϊόντων παντοπωλείου.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα.

Ως είδος νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος που πωλείται στην επιχείρηση. [Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την προηγούμενη].

Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος οφείλει να ανακοινώνει με fax 210-3815314 ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. στο Παρατηρητήριο Τιμών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (210-3893106 ) τις προσφορές που προτίθεται να κάνει, τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν από την έναρξη τους.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα προσφερόμενα προϊόντα και η χρονική διάρκεια της προσφοράς.

Την ίδια ανακοίνωση υποχρεούται να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του καταστήματος στο διαδίκτυο και δύναται να κοινοποιήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο στον οικείο Επαγγελματικό  Σύλλογο.


 
Περισσότερα Άρθρα...
Ημερολόγιο
loader
Ποιός είναι Online
Έχουμε 1 επισκέπτης συνδεδεμένους