Αρχική

προς τους υπόχρεους καταβολής ασφαλιστικών οφειλών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
προς τους υπόχρεους καταβολής ασφαλιστικών οφειλών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


Με τον τελευταίο νόμο 4305/2014 θεσπίζεται ένα ευνοϊκό και ευέλικτο σύστημα ρύθμισης οφειλών, που επιτρέπει την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών με σημαντικές εκπτώσεις σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που φθάνουν ως και την πλήρη απαλλαγή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών είναι η πιστοποιημένη καταβολή των μηνιαίων τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του μηνός Σεπτεμβρίου 2014.

Αντίστοιχα, καθώς το δικαίωμα υπαγωγής στο νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών ασκείται έως τις 31/3/2015, απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής αποτελεί η συνεπής και εμπρόθεσμη καταβολής των μηνιαίων τρεχουσών εισφορών των προηγούμενων της υπαγωγής μηνών.

Οι βασικοί όροι της νέας ρύθμισης είναι οι εξής:

Α. Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές μέχρι 15.000 €: Ρύθμιση μέχρι εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης πρόσθετων τελών 20%.

Β. Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές μέχρι 1.000.000 €:

  • Εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής με διαγραφή των πρόσθετων τελών.


  • Ρύθμιση της οφειλής σε 12 έως 72 δόσεις με έκπτωση από 90% έως 30%, επί των πρόσθετων τελών, αναλόγως του αριθμού των δόσεων που επιλέγονται.
Γ. Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές άνω του 1.000.000€:

Υπό τον όρο της ένταξης στη ρύθμιση του ν.4152/13 όλου του υπόλοιπου ποσού
οφειλής, δύναται να ενταχθεί στη ρύθμιση των 12-72 δόσεων τμήμα οφειλής
1.000.000€
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέχρι 31/3/2015.

Δ. Για οφειλέτες ενταγμένους σε εξυπηρετούμενα υφιστάμενα σχήματα ρυθμίσεων:
  • Με αίτηση που θα υποβληθεί έως τις 31/3/2015, μπορούν να υπαχθούν για οφειλές έως 1.000.000€ ή για τμήμα οφειλής έως 1.000.000€ στη νέα ρύθμιση των 12-72 δόσεων, και μέχρι 100 δόσεων για κύρια οφειλή έως 15.000€ ή


  • Οι ήδη ενταγμένοι στη ρύθμιση της "Νέας Αρχής" μπορούν να παραμείνουν στη ρύθμιση απολαμβάνοντας τα πρόσθετα ευεργετήματα που παρέχει ο νέος νόμος (επιπλέον έκπτωση 20% επί των προσαυξήσεων κλπ και αναδρομικός υπολογισμός επιτοκίου 4,56%)
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση θα υποβάλλονται από 10/11/2014 στα Περιφερειακά ΚΕΑΟ (Α΄ και Β΄ Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης) και στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Εντός των προσεχών ημερών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr) εφαρμογή, που θα επιτρέπει στον ίδιο τον οφειλέτη να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής με χρήση εναλλακτικών επιλογών, είτε εφάπαξ καταβολής ή επιλογής 12, 24, 36, 48, 60, 72 ή και 100 μηνιαίων δόσεων.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο νέο σχήμα ρύθμισης λήγει στις 31/3/2015. (Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων η 31/3/2015).

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καλεί το σύνολο των οφειλετών να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες διακανονισμού οφειλών που παρέχει ο νέος νόμος.

Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στα ανωτέρω σχήματα ρύθμισης και τηρούν του όρους αυτών, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).

Παράλληλα ενημερώνει τους οφειλέτες ότι μετά την εκπνοή της προθεσμίας υπαγωγής σε αυτή τη ρύθμιση (31/3/2015) δεν θα υπάρξει άλλη δυνατότητα διακανονισμού με αυτούς τους όρους.

Από την 1/4/2015 θα ισχύει και πάλι ως μοναδική επιλογή η ρύθμιση οφειλών της "Νέας Αρχής" και της "Πάγιας Ρύθμισης".Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 

λειτουργία εμπορικών καταστημάτων κατά τις Κυριακές

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
3. Την υπ’αριθμ. οικ. 39/14-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ 122/Β΄/08-02-2011)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α΄/08-08-
2013)
5 . Την ανάγκη εξυπηρέτησης των επισκεπτών της Π.Ε. Έβρου και ιδίως την
εξυπηρέτηση μη προγραμματισμένων αφίξεων
6 . Τις απόψεις των Φορέων Εμπορίου και Παραγωγής, των Φορέων των Εργαζομένων
και Θεσμικών Φορέων
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ορίζουμε τις περιοχές , στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των
εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στην
παράγραφο 1 (του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013) λαμβανομένων υπόψη των τοπικών
ιδιαιτεροτήτων ως ακολούθως:
Περιοχή                                   Προαιρετική λειτουργία - Κυριακές
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Τελευταία Κυριακή πριν την έναρξη κάθε μιας από τις 2 ετήσιες εορτές «Μπαϊράμ»
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Τελευταία Κυριακή του έτους (πριν την ημέρα της Πρωτοχρονιάς)
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Για την αντιμετώπιση έκτακτων τουριστικών γεγονότων, όλες τις
Κυριακές του έτους, μετά από αίτημα των Εμπορικών Συλλόγων και σύμφωνη γνώμη του Εργατικού Κέντρου
Προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι (παρ. 2 αρθρ. 16 Ν. 4177/2013):
α) Τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα,
β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise)
γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» («shops –in-a-shop») και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα («outlet»), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.
Επισημαίνεται ότι, οι παραπάνω περιοχές / Κυριακές ορίζονται επιπλέον των επτά (7) συνολικά Κυριακών κατά τις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013, και οι οποίες είναι:
- Η πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων:
1) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου
2) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου
3) το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου
4) το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου
Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα
μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.
- Οι δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων
- Η Κυριακή των Βαΐων

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στο διαδίκτυο (πρόγραμμα διαύγεια, Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 12/13.7.2010, Τεύχος Α΄) και δύναται να αναθεωρηθεί (ως πρώτη εφαρμογή αναθεώρησης) τον Ιανουάριο του 2015.
Η Αντιπεριφερειάρχης Έβρου
Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 12 Δεκέμβριος 2014 18:18)

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κατόπιν συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ και σύμφωνα με το καταστατικό, αποφασίστηκε η διενέργεια εκλογών, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015, για την ανάδειξη :

α. νέου Διοικητικού Συμβουλίου

β. Εξελεγκτικής Επιτροπής

γ. Εκπροσώπων στην Ομοσπονδία

- Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όσοι έμποροι , επαγγελματίες και βιοτέχνες είναι εγγεγραμμένοι και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση.

- Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι την 9η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Ένωσης και ώρα 2,30μ.μ.

Ορεστιάδα 09-12-2014

 

Τελευταία Ενημέρωση (Τρίτη, 09 Δεκέμβριος 2014 11:08)

 

ΚΑΛΕΣΜΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επαγγελματίες, Έμποροι, Βιοτέχνες,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΒΟΠ, σε συνέχιση της προσπάθειας που καταβάλλει να είναι πάντα κοντά στα μέλη της Ένωσης, προσφέροντας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, σας καλεί να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα με τα αναλυτικά στοιχεία της επιχείρησής σας, αλλά και τον τρόπο που θέλετε να λαμβάνετε την ενημέρωσή σας.

Όπως γνωρίζετε, η ΕΕΒΟΠ είναι το πρώτο συνδικαλιστικό όργανο της πόλης και της περιφέρειας, που ιδρύθηκε με τη γέννηση της πόλης της Ορεστιάδας.

Ως συνδικαλιστικό όργανο όλων των επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών, σκοπό έχει την προστασία των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της με γνώμονα την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυτών και της περιοχής.

Καλούμε όλους εσάς, επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες να αγκαλιάσετε την ΕΕΒΟΠ και να γίνετε ενεργά μέλη της. Η ετήσια συνδρομή κάθε μέλους είναι 30 ευρώ.

Με την εγγραφή σας ως μέλη της Ένωσης Επαγγελματιών, Εμπόρων και Βιοτεχνών, δυναμώνει η φωνή μας, δυναμώνει η φωνή της πόλης και της περιφέρειας. Συμμετέχετε σ’ όλες τις δραστηριότητες της ΕΕΒΟΠ: ενημερωτικές ημερίδες, σεμινάρια εργοδοτών, σεμινάρια για το προσωπικό σας, εκθέσεις. Κατάθετε τις απόψεις και τους προβληματισμούς σας για την καλύτερη διεκδίκηση και επίτευξη του σκοπού μας, την επιβίωση των επιχειρήσεων μας και τις προσπάθειές μας να παραδώσουμε μια καλύτερη κοινωνία στα παιδιά μας.

Μπορείτε και εσείς να γίνετε ενεργός επαγγελματίας και να συμμετέχετε, να εγγραφείτε στην ΕΕΒΟΠ και να έχετε δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας στις επόμενες εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ……………………………………………

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ……………………………………......

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ………………………..........

………………………………………………………………………………………

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ……………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: σταθερό ……………………………

Κινητό: …………………………..

ΦΑΞ: ………………………… E-mail: ……………………………………………. Site: ……………………………………………

Παρακαλώ θα ήθελα η ενημέρωση μου να γίνεται με :

E-mail: ή ΦΑΞ:

Η αποστολή των παραπάνω στοιχείων σας μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο eebop@otenet.gr

ή να σταλεί με φαξ στο 25520 23826

ή τηλεφωνήστε μας 25520 22763

Σας Ευχαριστούμε

για την συνεργασία

 

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 04 Δεκέμβριος 2014 14:04)

 

Εκπαίδευση εκπαιδευτών και ποιότητα στη Διά Βίου Μάθηση

Δελτίο Τύπου

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7 & 8» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων και την Ένωση Επαγγελματιών Ορεστιάδας υλοποιεί δωρεάν προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης σε απασχολούμενους μικρών επιχειρήσεων, εργοδότες (1-9 εργαζόμενοι), εργοδότες (10-49 εργαζόμενοι), εργαζομένους και Συμβοηθού μέλη (Σύζυγος, παιδί)

Τα προγράμματα εκπαίδευσης είναι:

1. Εκπαίδευση εκπαιδευτών και ποιότητα στη Διά Βίου Μάθηση

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διάρκειας 70 ωρών και υλοποιούνται αξιοποιώντας τις αρχές του μικτού συστήματα μάθησης – 35 ώρες διά ζώσης διδασκαλία και 35 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή ή εντύπως στο γραφείο της ΕΕΒΟΠ. Η διεύθυνση υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης

https://adobeformscentral.com/?f=iEf7hOFpMNOqGQqdsMMoAQ (ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟ Ν 16 – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

Η πρόσκληση για υποβολή αίτησης των υποψηφίων εκπαιδευομένων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού αιτήσεων. Για την επιλογή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΕΕΒΟΠ (Αγίων Θεοδώρων 184 Ορεστιάδα) τηλ 25520 22763

Ορεστιάδα 03-12-2014

 

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 04 Δεκέμβριος 2014 13:09)

 
Περισσότερα Άρθρα...
Ημερολόγιο
loader
Ποιός είναι Online
Έχουμε 1 επισκέπτης συνδεδεμένους