Αρχική

επιδότηση κόστους μισθοδοσίας επιχειρήσεων 12%

Μετά την έγγραφη ενημέρωση του τοπικού γραφείου του ΟΑΕΔ -ΚΠΑ2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι: σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν1767/1998 δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι η επιδότηση κόστους μισθοδοσίας επιχειρήσεων παραμεθορίων περιοχών μπορεί να παρέχεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Κατά συνέπεια σύμφωνα με τον ως άνω νόμο ο ΟΑΕΔ δεν νομιμοποιείται στην καταβολή τη ς ενίσχυσης αυτής μέχρι τη μεταφορά των πιστώσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), μέσω του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

 

Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 28 Ιούλιος 2014 11:18)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 


Αθήνα, 23/7/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ»

Ξεκινά στις 24-07-2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ.

Το  Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα  μέλη τους ως εργαζόμενους.

Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:

Ø Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος.

Ø Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Ø Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Ø Έχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα  του μισθολογικού  κόστους.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.

Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σημειώνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.

 

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 24 Ιούλιος 2014 10:15)

 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΑΡΔΑ 2014

Η ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ θα συμμετέχει με περίπτερο στην 20η Συνάντηση Νέων -Άρδας 2014.

Η ΕΕΒΟΠ θέλοντας να προβάλει τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής καθώς και τα μέλη της, θα φιλοξενήσει στο περίπτερο τα έντυπα των επιχειρήσεων.

Όσοι επιχειρηματίες θέλουν να φιλοξενηθούν στο περίπτερο μπορούν να φέρουν τα έντυπα τους στα γραφεία της ΕΕΒΟΠ , μέχρι την Τρίτη 22-07-14 και ώρα 13:00.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΕΕΒΟΠ Αγίων Θεοδώρων 184 Ορεστιάδα και στο τηλέφωνο 25520 22763.

Νέα Ορεστιάδα 18-07-2014

Αριθ.Πρωτ:102

 

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 18 Ιούλιος 2014 10:57)

 

Ανακοίνωση : Προθεσμία Ρύθμισης για 36 δόσεις - 12/6/2014

"Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ενημερώνει τους ασφαλισμένους

ότι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές έως 31/12/2012,

ρυθμίζονται  μέχρι τέλη IOYNIOY 2014 σε 36 δόσεις."

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 20 Ιούνιος 2014 09:49)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ και ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ σας ενημερώνουν ότι:

την Δευτέρα 9 Ιουνίου 2014 ημέρα του Αγίου Πνεύματος τα καταστήματα θα είναι ΚΛΕΙΣΤΑ

Από τα Δ/Σ

των Σωματείων

 

Τελευταία Ενημέρωση (Τρίτη, 03 Ιούνιος 2014 12:14)

 
Περισσότερα Άρθρα...
Ημερολόγιο
loader
Ποιός είναι Online
Έχουμε 1 επισκέπτης συνδεδεμένους